เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการในสำนักงาน
  • ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับแผนกต่างๆ
  • จัดการด้านงานเอกสารต่างๆ รวมถึง การรับโทรศัพท์, เครื่องเขียนในสำนักงาน, และช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของบริษัท
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าแผนก 
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • วิเคราะห์แผนการธุรกิจให้กับบริษัท
  • เตรียมรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ
  • ให้ข้อแนะนำในการพัฒนากลยุทธธุรกิจ
  • วิเคราะห์การตลาด
  • ดำเนินการติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ
 
Business Development Executive

Job description and Responsibilities
This position will be responsible for business analyze for the Company. Duties include preparing report, assessing project feasibility, making recommendation on business strategy, market analysis and contacting financial institutions.
อ่านเพิ่มเติม...
 
Sales Executive

Job description and Responsibilities
This position will responsible for making sales mostly outside Bangkok.  You will have to deal with both local authorities as well as private investors who are interesting in having biomass power plant in their respective location.
อ่านเพิ่มเติม...
 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296