เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการในสำนักงาน
  • ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับแผนกต่างๆ
  • จัดการด้านงานเอกสารต่างๆ รวมถึง การรับโทรศัพท์, เครื่องเขียนในสำนักงาน, และช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของบริษัท
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าแผนก 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296