เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • วิเคราะห์แผนการธุรกิจให้กับบริษัท
  • เตรียมรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ
  • ให้ข้อแนะนำในการพัฒนากลยุทธธุรกิจ
  • วิเคราะห์การตลาด
  • ดำเนินการติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296