การลงทุน

 

โรงไฟฟ้าชีวมวลดีกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานอื่นอย่างไร


การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานชีวมวล และพลังงานจากกังหันน้ำ การคำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนตามอายุโครงการการลงทุนระยะเวลา 10 ปี และ 15 ปี ปรากฏผลดังนี้

 • การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ราคาหน่วยละ 11.2744 และ 8.5289 บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • การผลิตไฟฟ้าพลังงานจากกังหันน้ำราคาหน่วยละ 2.4042 และ 1.9831 บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
 • การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลราคาหน่วยละ 1.445 บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง


ลักษณะและรูปแบบของการลงทุน


ผู้ลงทุนจะต้องจัดตั้งนิติบุคคล 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยตั้งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าระบบ Down Draft Gasifier ขนาดการผลิตต่ำกว่า 1 MKW และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับ กฟผ. หรือ กฟภ. หรือ กฟน. เท่านั้น  เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า  

 
การประกอบธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล สามารถขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เนื่องจากจัดอยู่ในประเภทธุรกิจเพื่อ “กิจการบริการและสาธารณูปโภค “ในหมวด 7 ข้อ 7.1 2 จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ดังนี้

 1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด
 2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด

 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ

 1. ขั้นตอนการสำรวจ
  • การสำรวจเชื้อเพลิง
  • การทำประชาคม
 2. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
  • การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  • การยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
  • ขอส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 3. ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องยนต์
  • การขอสัมปทานไฟฟ้า
  • การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พพ.)
  • การขออนุญาตจำหน่าย
  • การขออนุญาตเชื่อมโยง (COD)
 4. เริ่มการก่อสร้าง

 

หมายเหตุ

1)

นิติบุคคล หมายถึง สิ่งที่กฎหมายรับรองให้เป็นสภาพบุคคลสมมุติ ให้มีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ
ก) นิติบุคคลตามประมวลกกหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่
    1) กระทรวง ทบวง กรม
    2) วัดวาอาราม ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสงฆ์
    3) ห้างหุ้นส่วนที่ได้จดทะเบียนแล้ว
    4) บริษัทจำกัด
    5) มูลนิธิ สมาคม
ข) นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ได้แก่ นิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษรับรองสถานะ เช่น พรรคการเมือง รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์

 

2)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค ประเภท เงื่อนไข 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน     7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้ำ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296