Benefits of Incinerator

 

ข้อดีต่อสังคมและเศรษฐกิจ

  • เตาเผาขยะไร้มลพิษใช้พื้นที่น้อยกว่าการฝังกลบ ทำให้มีที่ดินเหลือนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้อื่น เช่น พื้นที่เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ได้
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและแมลงพาหะนำโรค
  • เถ้าเบาที่เหลือจากการเผาไหม้สามารถใช้ประโยชน์ในการถมดิน หรือทำส่วนผสมของอิฐมวลเบา หรือแปลงสภาพเป็นปุ๋ยได้
  • เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายเถ้าเบาที่เหลือจากการเผา สามารถแปลงสภาพเป็นปุ๋ย
  • ประหยัดพลังงานเชื่อเพลิง (แก๊ส LPG )
  • เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากอันตรายของขยะมูลฝอยทั้งทางตรงและทางอ้อม


ข้อดีต่อสิ่งแวดล้อม

  • ช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของชุมชนเนื่องหากปราศจากบ่อฝังกลบขยะได้
  • สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดจึงทำให้ชุมชนไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรคและมลพิษเหมือนกับการฝังกลบ
  • ช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะเป็นการจัดการขยะอย่างสมบูรณ์
  • ไม่เกิดปัญหาการปนเปื้อนของขยะในดินและแหล่งน้ำ

 

 

Copyright © 2008 Thai-GreenEnergy.com
Supreme Renewable Energy Co.,Ltd.
141, Soi Sirinthorn 7, Sirinthorn Rd.,  Bangbamru, Bangplad, Bangkok 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296
eWebStreet.com