ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 

บริษัท  คีพ ไลฟ์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เป็นผู้จำหน่าย  เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน  ซึ่งเป็น ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตาม โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นอย่างบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยทั้งที่เป็นขยะติดเชื้อและขยะอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการคำนวณออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามหลักวิศวกรรม เทคโนโลยี เตาเผากำจัดขยะลดมลพิษ

  
เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดขยะ โดยเผาทำลายภายในเตาควบคุมอากาศที่อุณหภูมิ  900-1,500 องศาเซลเซียส ซึ่งจะไม่มีขยะตกค้าง ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บ และสามารถรองรับปริมาณขยะจำนวนมากๆได้ โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถลดมลพิษ จากการเผาไหม้ทำลายขยะได้ตามเกณฑ์มาตราฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ เพื่อช่วยสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ก้าวสู่มิติใหม่ในการพัฒนาระบบกำจัดขยะอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อม

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296