เกี่ยวกับเรา

 

วิสัยทัศน์ของบริษัท

มุ่งแสวงหาเชื้อเพลิงมาผลิตเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้นทุนการผลิตต่ำ และเกษตรกรสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้เชื้อเพลิง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นของตนเอง  และเป็นผู้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
  2. ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานได้  โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนเอง  ซึ่งเป็นไปตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
  3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับท้องถิ่น  โดยสามารถจัดให้เป็นสถานที่เรียนรู้  ฝึกอบรม เป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน แก่เยาวชนในท้องถิ่น
  4. สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการบริหารงานในรูปแบบของการสร้างรายได้ให้กับองค์กร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296