บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ที่อยู่:
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
ประเทศไทย

โทรศัพท์: +662 4352297, +662 8866070
แฟกซ์: +662 4352296

ข้อมูล: โรงไฟฟ้าชุมชน

101, หมู่ 5, ถนนบ้านปางค่า - บ้านผาแล - บ้านลุง, ตำบลหล่ายงาว, อำเภอเวียงแก่น,
เชียงราย, 57310,
ประเทศไทย

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296