ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่

       

บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ดำเนินกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โรงไฟฟ้าชุมชน” บริษัทฯได้นำเอาเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) มาใช้ในการในกระบวนการผลิต ซึ่งจะได้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย นับได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนโรงแรกของประเทศไทยที่มีการบริหารงานอย่างครบวงจร หมายถึง  มีการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า, และบริษัทได้ทำสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯเรียบร้อยแล้ว, มีการจ้างงานและเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงไฟฟ้า เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2008 Thai-GreenEnergy.com
บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
141 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Telephone: +662 4352297, +662 8866070 ::: FAX: +662 4352296